จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 0000000
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0098512

  คณะผู้บริหารและบุคลากร  
     

ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ


อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
     
  งานธุรการ  

นางเสวียน ชุมละออง
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุจารี ณ สงขลา
นักวิชาการศึกษา
     
  งานบริการการศึกษา  

นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด
นักวิชาการศึกษา

นางยุพิน ทองหล่อ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมนฤดี โชคประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนัยนา สืบสาย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
  งานส่งเสริมวิชาการ  

นางลัคณา อ่อนชะนิด
นักวิชาการศึกษา

นางกรรณิการ์ พลด้วง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธรรศญา จุทอง
นักวิชาการศึกษา
 
     
  งานรับเข้านักศึกษา  

นางบุศรา ชะนะ
นักวิชาการศึกษา

นางสุกัญญา หอมจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นายวัชระ อยู่หนู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป