จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 0000000
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0098512

  คณะผู้บริหารและบุคลากร  
     
 
อาจารย์ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ
 

รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

อาจารย์เอกรินทร์ วาโย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
  งานธุรการ  

นางเสวียน ชุมละออง
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ

นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุจารี ณ สงขลา
นักวิชาการศึกษา
  งานบริการการศึกษา  

นางสาวปรีดิ์ญาดา กัลยาศิริ
นักวิชาการศึกษา

นางทิพย์ภาพร ดำกำเนิด
นักวิชาการศึกษา

นางยุพิน ทองหล่อ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมนฤดี โชคประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนัยนา สืบสาย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
  งานส่งเสริมวิชาการ  

นางลัคณา อ่อนชะนิด
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ เกศสุริยง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธรรศญา จุทอง
นักวิชาการศึกษา
 
  งานรับเข้านักศึกษา  

นางบุศรา ชะนะ
นักวิชาการศึกษา

นางสุกัญญา กาลธิโร
นักวิชาการศึกษา

นายวัชระ อยู่หนู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป