จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 0000244
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1118162

<-- กลับไปหน้าแสดงห้องเรียนทั้งหมด

แสดงข้อมูลการใช้ห้องเรียน ห้อง 5-402 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

วัน \ คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จันทร์1074301 /01
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
8:30-12:05
5-402
1073302 /02
สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
13:00-16:35
5-402
    
อังคาร1072101 /01
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
8:30-10:15
5-402
  1072401 /01
เด็กปฐมวัยกับการเล่น
13:00-16:35
5-402
    
พุธ1074701 /01
การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
8:30-11:10
5-402
1071102 /01
การศึกษาปฐมวัย
11:15-14:45
5-402
  1044408 /08
การวิจัยทางการศึกษา
17:00-17:50
5-402
   
พฤหัสบดี 1073303 /01
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
09:25-11:10
5-402
1022001 /01
ภาษาสำหรับครู
11:15-14:45
5-402
      
ศุกร์1074601 /02
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
8:30-11:10
5-402
 1074601 /01
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
13:00-15:40
5-402
     
เสาร์            
อาทิตย์